Pravidelné činnosti

Klub pro rodiče a žáky - scházíme se 2x za měsíc v prostorách ŠD. Cílem klubu je komunikace
a spolupráce mezi rodiči a žáky. Hodinový program je zaměřen na výtvarnou a pracovní činnost
a přípravu pokrmů.

Klub keramické tvorby - scházíme se 1x za měsíc v prostorách ŠD nebo dílny. Cílem klubu je komunikace a spolupráce mezi žáky, rozvíjet fantazii, estetické cítění a citlivý vztah k materiálu a jeho zpracování.


Další akce a činnosti ve škole

 

24. 6. 2021Archeopark Chotěbuz

Dne 24. června  jsme navštívili Archeopark Chotěbuz. Děti se vypravily na cestu do hluboké minulosti, aby poznaly život našich dávných slovanských předků. Prohlédly si dřevěné stavby a opevnění, oblékly si zbroj, podívaly se na keramické nádoby, zbraně, nářadí a kožešiny. Seznámily se s písmem - hlaholicí. Největším zážitkem byla pro děti lukostřelba, kdy se trefovaly šípem do terčů.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

4. 6. 2021 – URSUS – Zážitkové centrum

Páteční ráno jsme navštívili URSUS - zážitkové centrum v Dolní Lomné. Název nese jméno po velké beskydské šelmě, tedy medvědovi. Celé dopoledne byly děti rozděleny do dvou skupin a věnovaly se různým činnostem. Zatímco jedna skupina trávila čas venku na zahradě centra, kde mohly děti pozorovat okolí z malé rozhledny, nebo se projít po stezkách, druhá skupina měla přednášku o životě šelem a lesních zvířat v Beskydech. 

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

24. 5. 2021 – Hrad Starý Jičín

Ve Starém Jičíně na severní Moravě se osamoceně vypíná Starojický kopec, na jehož vrcholu stojí zřícenina hradu Starý Jičín. A my jsme se na zříceninu vydali s našimi žáky. Na zřícenině hradu se žáci stali součástí interaktivního představení, které je seznámilo s chladnými i palnými zbraněmi středověkých rytířů. Formou zábavné hry si přiblížili, jak se ve středověku s těmito zbraněmi bojovalo, nebo jak se s používaly k lovu.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

23. 4. 2021 – Den Země

V rámci Dne Země jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme Česko-Ukliďme Frýdlant nad Ostravicí. Cílem akce bylo uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Čtvrtý dubnový víkend se do seznamu dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci přírodě zbavit se odpadu, připojila i naše škola.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

Distanční přednášky s Policií ČR ve Škole na náměstí

Ve dnech 15.2. a 26.2. 2021 absolvovali žáci naší školy distanční přednášky pořádané Policií ČR. Přednášející nprap. Lucie Galiová (vrchní inspektor oddělení prevence) s žáky diskutovala o zásadách bezpečného chování - bezpečnosti v dopravě a doma. Vysvětlila dětem důležitost nošení reflexních prvků, ostražitost při hovoru s cizími lidmi a jak si hlídat své osobní věci. Druhá přednáška byla zaměřena na trestní odpovědnost - co to znamená trestní odpovědnost, jak je vedeno trestní řízení, jaký je rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Co vše se eviduje v rejstříku trestů.

Žáci s nadšením sledovali nprap. Lucii Galiovou na projekčním plátně a zároveň interaktivně komunikovali prostřednictvím kamery a mikrofonu.

Distanční přednášky se žákům velmi líbily.

Články o této výuce naleznete na stránkách Policie ČR a ve Frýdecko - Místeckém a Třineckém deníku.cz 

Mgr. Lenka Břenková

 

22. 1. 2021 - Projektový den školní družiny: Snoezelen terapie II

V úvodní části odpoledního programu paní Břenková seznámila naše žáky s perkusními hudebními nástroji a s jejich historií. Za zvuků rolniček, chřestítek, kabasy a agogy si žáci procvičili rytmizaci na téma zima. Také si vyzkoušeli zvuk bubnu nazvaného paw wau. Při samotném hraní (bubnování) se snažili střídat rytmus nápodobou – tiše, hlasitě, rychleji, pomaleji. Žákům se velmi líbila i činnost s fluorescentními barvami pod UV lampou. Na velkoformátový papír si procvičili grafomotoriku a dle své fantazie na libovolné téma kreslili a vybarvovali veselé obrázky. Další část programu byla zaměřena na jemnou motoriku, pozornost a trpělivost. Žáci pracovali s optickými vlákny, na které navlékali korálky různých tvarů, velikostí a barev, což se jim dařilo. Závěrem za doprovodu relaxační hudby si naši žáci poslechli pohádku „O Sněhurce“. Žáci se aktivně zapojili do všech připravených aktivit. Byli pozorní, vnímaví a trpěliví. Snažili se zapojit svou fantazii a kreativitu. Spolupracovali a komunikovali s ostatními žáky. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

Monika Fojtíková

 

18. 1. 2021 - Projektový den školní družiny: Beskydské pověsti

V úvodní části odpoledního programu pan Polášek přiblížil našim žákům vznik pohádek, pověstí a příběhů. Žáci se zaposlouchali do dech beroucích tajemných i veselých příběhů a pověstí z okolí Beskyd. Dozvěděli se, jak to dopadlo se zlým Ondřejem, proč se čarodějnice slétají na Lysé hoře a proč se raději vyhýbat čertům a vodníkům. Také si vyzkoušeli roli spisovatele. Snažili se vymyslet krátký příběh nebo pověst na téma – pohádkové bytosti. Žáci mohli pracovat samostatně i ve skupinách. Někteří se raději zaměřili na výtvarné zpracování daného tématu, což bylo také dovoleno. Při samotné činnosti naši žáci živě diskutovali a vzájemně si pomáhali. Závěrem jsme si vyslechli veselé i vtipné vyprávění našich „začínajících spisovatelů“. Jejich „literární a výtvarné zpracování“ bylo oceněno bouřlivým potleskem a drobnou sladkou odměnou.

Monika Fojtíková

 

8. 1. 2021 - Projektový den školní družiny: Snoezelen terapie

V úvodní části odpoledního programu paní Břenková vysvětlila našim žákům, co znamená slovo „snoezelen“ a které předměty během snoezelen terapie si prohlédnou a vyzkouší. Další část odpoledního programu byla zaměřena na smyslovou stimulaci pomocí hmatu, zraku a sluchu. Dle pokynů paní Břenkové se žáci zapojili do první aktivity. Zde byla představena a využita UV lampa, kde si žáci vyzkoušeli projít reflexní chodníček a sesbírat a pojmenovat dané předměty. Také aktivně vnímali a prožívali činnost s fluorescentním motouzem, který přelézali, podlézali, nebo vytvářeli různé obrazce. K velké koncentraci žáků, také přispěla optická vlákna.  Záměrným přepínáním barev ovládačem si trénovali barvy nebo se do optických vláken různě nořili a proplétali. Závěrem k navození uvolnění, klidu a bezpečí byl našim žákům představen projektor a promítající kotoučky s olejovými barvami, které mění tvar. Za doprovodu relaxační hudby se žáci zaměřili na měnící se tvary a dle své fantazie hledali ve tvarech reálné předměty. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit. Byli pozorní, vnímaví, trpěliví, uměli projevit své emoce. Snažili se zapojit svou fantazii. Komunikovali a spolupracovali s ostatními žáky, pracovali s nižší mírou pomoci. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

Monika Fojtíková 

 

11. 12. 2020 - Projektový den školní družiny: Vánoční pískování

V úvodní části odpoledního programu paní Vilímová seznámila naše žáky s novou kreativní činností tzv. pískováním a s jeho historií. Žáci si dle pokynů připravili pracovní plochu, samolepící šablonu s vánočním motivem a misky s barevným pískem. Při samotné činnosti se soustředili na samolepící šablonu, s které pomocí párátka odlepovali jednotlivé kousky papíru. Pod odlepenou plochou vznikla plocha lepící, kterou dle své fantazie posypali barevným pískem. Hotové „výtvarné dílo“ si žáci odnesli domů. Žáci byli pozorní, vnímaví, trpěliví, snažili se kriticky zhodnotit své výkony. Zapojili svou fantazii a kreativitu. Komunikovali a spolupracovali s ostatními žáky. Pracovali s nižší mírou pomoci.

Monika Fojtíková

 

27. 11. 2020 - Projektový den školní družiny: Ondráš - pán Lysé hory

V úvodní části odpoledního výukového programu zaměřeného na rozvoj smyslového vnímání a společné prožitky byla využita interaktivní tabule, na které pan Polášek přiblížil žákům nelehký život našich předků za doby, kdy se v okolních lesích ukrýval zbojník Ondráš. Na toto téma proběhla i řízená diskuze. Pan Polášek rád odpověděl našim žákům na otázky např., jak se lidé v době dávno minulé oblékali, jakou měli stravu, kde bydleli a zda děti také chodily do školy. Se zájmem si vyslechli poutavé vyprávění o dětství, mládí a zákeřné smrti obávaného zbojníka Ondráše, který se svou družinou, podle pověstí, bohatým bral a chudým dával. Také se zaposlouchali do veselých i tajemných pověstí. „O divé Haně“, „O zbojnících“ a „O Ondrášově pokladu“, který je snad ukrytý na Lysé hoře. Závěrem si prohlédli a prolistovali obrázkové knížky o zbojnících a loupežnících. Další část programu byla zaměřena na výtvarnou tvorbu. Žáci si dle pokynů připravili pracovní plochu a výtvarné pomůcky.  Na zem si rozložili arch papíru, na který společně nakreslili dle své představy zbojníka Ondráše se svou družinou a poklad, který ukrývá Lysá hora. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit. Byli pozorní vnímaví, uměli projevit své pocity, svůj vlastní názor. Živě diskutovali s ostatními žáky i pedagogy. Při vlastní tvorbě zapojili svou fantazii a kreativitu. Komunikovali a spolupracovali s ostatním žáky. Pracovali s nižší mírou pomoci. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

 

Monika Fojtíková

 

17.10. Projekt 72 hodin

I přes veškerá vládní opatření je naštěstí škola na Náměstí v provozu a tak jsme se mohli zapojit do projektu "72 hodin". Při mírně deštivém dopoledni jsme se vydali na sběr žaludů a kaštanů. V zimních měsících plody odneseme do blízkého krmelce, kde si na nich snad pochutná lesní zvěř.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

9. 10. 2020 - Projektový den školí družiny: Paměťové a kreativní zábavné odpoledne.

Do přípravy projektového dne byla zapojena vychovatelka školní družiny, která se společně podílela s odborníkem z praxe Mgr. Klárou Fojtíkovou na plánování a realizaci celé akce.

V úvodní části odpoledního programu se paní Klára Fojtíková seznámila s žáky pomocí míčku. Zde se žáci soustředili nejen na správný úchop a kutálení míčku v sedu rozkročmo, ale také si procvičili své komunikační dovednosti. Žáky také zaujala hra se speciálními karetními obrázky. Na připravených kartičkách vyhledávali nejkratší a nejdelší názvy obrázků, obrázky podle barvy a tvarů, nebo podle abecedního uspořádání. Žáci si při této činnosti procvičili jemnou motoriku, představivost, paměť, fantazii a trpělivost. Další část programu byla zaměřena na kreativitu, estetiku, práci s přírodním materiálem a nácvik vázání mašle. Žáci dostali plátěný pytlíček, který pomocí šablony pomalovali textilními barvami a po zaschnutí naplnili sušenou levandulí. Na ručně vyrobený vonný pytlíček uvázali mašli a tak vznikl milý, originální dárek pro rodiče. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit. Byli pozorní, vnímaví, trpěliví, uměli projevit své pocity, svůj vlastní názor. Pracovali s nižší mírou pomoci. Komunikovali a spolupracovali s ostatními žáky. Při výtvarné a pracovní tvorbě byli kreativní, snažili se zapojit svou fantazii. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

 

Monika Fojtíková

 

2. 10. 2020 - Projektový den školní družiny: Pohybem a tvořivostí k dobré náladě.

Do přípravy projektového dne byla zapojena vychovatelka ŠD, která se společně podílela s odborníkem z praxe paní Mgr. Zdeňkou Grossmannovou na plánování a realizaci celé akce.

V úvodní části odpoledního programu se žáci rozcvičili. Napodobovali pohyby dle pokynů paní Grossmannové, např. vzpažit, předpažit, připažit, upažit. Snažili se správně předklonit a zaklonit. Vyzkoušeli si dřep, sed, leh na záda a na břicho. Také zvládli cviky obratnosti, např. stoj na jedné noze s oporou, bez opory, kolébku na zádech, přetočení z lehu na zádech do lehu na břiše a zpět. Po krátkém odpočinku se žáci zaměřili na pracovní tvorbu. Společně s paní Grossmannovou jsme žákům připravily předem provrtané plody kaštanů, žaludů a bukvic. Žáci si podzimní plody roztřídili a navlékli na provázek. Vytvořenou přírodní dekoraci zavěsili do prostorů školní družiny. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit. Pracovali s nižší mírou pomoci. Byli pozorní, vnímaví, trpěliví, snažili se zapojit svou fantazii. Uměli kriticky zhodnotit své výkony. Práce s přírodním materiálem je bavila. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

 

Monika Fojtíková

 

Září 2020

Po letních prázdninách nás uvítala krásně rozrostlá a podzimními plody obsypaná školní zahrada. V rámci pracovních činností jsme započali podzimní práce na zahradě. Nasbírali jsme jahody, jablíčka, dýně a nasušili bylinky. Také jsme využili nově nainstalovány herní a vzdělávací prvky.

Mgr. Marcela Faldynová DiS 

 

23. 9. 2020 - Návštěva základní školy J. Šlosara ve Sviadnově

V rámci spolupráce na výstavě fotografií žáků naší školy jsme se vydali na Základní školu J. Šlosara ve Sviadnově. Paní učitelka pro nás měla připravený barevný a hravý program. Nakonec jsme si všichni opekli  špekáček a těšili se na zpáteční jízdu vlakem.

Mgr. Marcela Faldynová DiS

 

21. 9. 2020 - Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020

V pondělí jsme se zúčastnili dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. nám poskytla pomůcky k úklidu a proto nám už nic nebránilo, pustit se do práce. S žáky jsme uklidili 5pytlů odpadů, které byly pohozeny v okolí řeky Ostravice. Všem děkuji za aktivní spolupráci.

Mgr. Marcela Faldynová DiS 

 

18. 9. 2020 - Hrad Starý Jičín

V rámci projektového dne jsme se vydali na hrad Starý Jičín. Po náročné cestě na vrchol jsme se nejdříve pořádně nasytili,  a pak jsme už jen netrpělivě čekali, co nás bude čekat. A to teda bylo! Přišel pan kastelán oděný v dobovém kostýmu a začal nám vyprávět veselé vyprávění o historii hradu a mnoho zajímavého o hradních bytostech a strašidlech. V průběhu vyprávění jsme se postupně přesouvali do pater strážní věže, kde jsme museli plnit úkoly, abychom nakonec našli poklad, ve kterém pro nás bylo ukryto plno dobrot. Následovala oblíbená část každého výletu - nákupy. Počasí nám vyšlo a k tomu jsme si užili spoustu zábavy.

Mgr. Marcela Faldynová DiS 

 

15. 9. 2020 - Projektový den školí družiny: Hudebně – pohybové odpoledne.

Do přípravy projektového dne byla zapojena vychovatelka školní družiny, která se společně podílela s odborníkem z praxe paní Mgr. Zdeňkou Grossmannovou na plánování a realizaci celé akce.

V úvodní části odpoledního programu se žáci zaměřili pravidelné dýchání, na nádech, zadržení dechu a hluboký výdech. Při opakování jednoduchých písní a říkadel se soustředili na zřetelnou a správnou výslovnost textů. Takto rozcvičení žáci si společně zazpívali písně lidové a umělé za hudebního doprovodu houslí a kytary. Další část odpoledního programu byla zaměřena na upevňování správného držení těla při chůzi – vyrovnání hlavy, zad, vtažení břicha a souhybné pohyby paží a nohou. Žáci dle pokynů paní Grossmannové se soustředili na propínání pokrčených nohou, dostatečné zdvihání chodidel, na chůzi v zástupu za vedoucím žákem a nácvik chůze ve dvojicích za doprovodu hudby. V závěrečné (relaxační) části programu se žáci ležící na karimatkách zaposlouchali do krátkých skladeb známých hudebních skladatelů a dětských pěveckých sborů. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit. Byli pozorní vnímaví a trpěliví, snažili se kriticky zhodnotit své výkony. Pracovali s nižší mírou pomoci. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.

Monika Fojtíková

 

14. 9. 2020 - Projektový den školní družiny: Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá.

Do přípravy projektového dne byla zapojena vychovatelka ŠD, která se společně podílela s odborníkem z praxe panem Mgr. Jaroslavem Poláškem na plánování a realizaci celé akce.

V úvodní části odpoledního výukového programu byla využita interaktivní tabule, na které pan Polášek přiblížil žákům různé druhy domácích pomocníků, pomocí kterých si lidé dříve usnadňovali domácí práce. Žáci se tak mohli „ponořit“ do doby dávno minulé a tak obdivovat již dávno zapomenuté valchy, necky, staré sporáky, žehličky, mandly, či šicí stroje. V další části odpoledního programu si žáci zasoutěžili. Aktivně se zapojili do vyhledávání a určování známých, dnes už nepoužívaných kuchyňských pomůcek, které si mohli osahat a vyzkoušet jejich funkčnost. Závěrečná část výukového programu byla zaměřena na kreativní tvorbu. Žáci si z modelíny vytvořili libovolné kuchyňské pomůcky, které vystavili ve školní družině. Žáci se zapojili do všech připravených aktivit, komunikovali bez ostychu s vrstevníky i dospělými. Při vlastní tvorbě zapojili svou fantazii a kreativitu. Podíleli se na vytvoření příjemné atmosféry.


Monika Fojtíková