S účinností od 1. června 2020 je možná přítomnost žáků 1. stupně základní školy, až 10. ročníku základní školy speciální.

S účinností od 8. června 2020 je možná osobní přítomnost i žáků 2. stupně základní školy.

Tito žáci musí tvořit neměnné skupiny nejvýše 15 žáků a docházka pro ně není povinná.

Jakákoliv osoba může být osobně přítomna ve škole, pokud je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí být do školy vpuštěn.

Žáci 1. stupně a ZŠ speciální jsou rozděleni do dvou školních skupin.

Žáci 2. stupně budou od 8. 6. 2020 docházet na konzultace.

Pro žáky, kteří nebudou ve škole osobně přítomni bude i nadále probíhat výuka na dálku.

Čestné prohlášení

 • Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce prohlášení, ve kterém svým podpisem stvrdí, že:
 • se u žáka neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením zvážit tyto rizikové faktory při účasti na vzdělávacích aktivitách, a
 • je srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob v základní škole či třídě zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem či závažným poruchami chování, a v základní škole speciální nebo v přípravném stupni základní školy speciální.
  • Čestné prohlášení bude zákonným zástupcům odesláno elektronickou poštou, popř. bude k dispozici v kanceláři ředitelství školy nebo je možné jej podepsat před budovou školy při prvním vstupu žáka do školy.
  • Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

Hygienická opatření

 • Před znovuotevřením školy byl uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • Toalety splňují předepsané podmínky (tekoucí pitná voda, mýdla v dávkovači, nádoba na dezinfekci, jednorázové papírové ručníky).
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Škola zajistila dostatečné množství dezinfekce.
 • Nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny v šatně školy, před vstupem do školní jídelny a ve všech místnostech, ve kterých se žáci, pedagogové a další zaměstnanci školy nacházejí.
 • Důkladné čištění všech těchto místností je zajištěno a bude prováděno minimálně jednou denně.
 • Všechny tyto místnosti budou minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut větrány.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů (s důrazem na místa dotyku rukou) bude prováděna několikrát denně – školní lavice, židle, stoly, kliky, spínače světla, vodovodní baterie, klávesnice počítačů a myší, učební pomůcky, toalety.
 • Odpadkové koše s vyjímatelnými jednorázovými sáčky budou průběžně kontrolovány a vyprazdňovány minimálně jednou denně.

Příchod žáků před vstupem do školy a odchod ze školy

 • Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, určený pro konkrétní školní skupinu.
 • Příchod žáků je stanoven následovně:
 • žáci 1. stupně v 7,45 hod. před hlavní vchod budovy školy;
 • žáci ZŠ speciální v 8,00 hod. před hlavní vchod budovy školy;
 • žáci 2. stupně v 8,00 hod. před zadní vchod (dvůr školy).
  • Před školou je nezbytné dodržovat odstupy 2 metry (nejedná-li se o členy společné domácnosti).
  • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu (tato povinnost neplatí pro žáky školy).
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
  • Zákonný zástupce vyzvedne žáka ze školy v předem domluveném čase.

Podmínky a pravidla pro přítomnost žáků ve škole

 • Žáci jednotlivých skupin se po příchodu do školy nebudou v šatně potkávat.
 • Po přezutí musí každý žák použít dezinfekci (popř. i po příchodu do třídy).
 • Pověření pedagogičtí pracovníci odvedou ze šaten žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Pro jednotlivé skupiny žáků jsou vymezeny prostory, ve kterých se mohou pohybovat (včetně toalet).
 • Pro pobyt v relaxační místnosti a školním dvoře je stanoven rozpis tak, aby se žáci různých skupin nesetkávali.
 • Všichni zaměstnanci školy mají sice povinnost nosit ve společných prostorách roušky, ale v průběhu pobytu ve třídě nemusí, pokud je mezi jednotlivými osobami zachován rozestup 2 m (min. 1,5 m).
 • Pro žáky je stanovena výjimka z povinnosti používat roušky.

Organizace a obsah vzdělávacích aktivit žáků 1. stupně ZŠ a žáků ZŠ speciální

 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Začátek vzdělávacích aktivit začíná u žáků 1. stupně ZŠ v 8,00 hod., u žáků ZŠ speciální v 8,15 hod.
 • Konec dopolední části je stanoven na 11,30 hod.
 • Konec odpolední části je stanoven na 15,30 hod., zákonní zástupci si však, samozřejmě, mohou vyzvednout žáka i v dřívější době.
 • Zákonný zástupce bude informovat školu o následujících skutečnostech:
 • zda se žák bude odpolední části vzdělávacích aktivit účastnit, v případě že ano uvede dny a dobu vyzvednutí žáka ze školy;
 • zda se bude žák stravovat ve školní jídelně nebo si žák bude místo obědu přinášet vlastní stravu.
  • Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku (jedná se především o hlavní vzdělávací obsah ŠVP školy).
  • Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (obsah vzdělávání přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny).
  • Úplata za školské služby poskytované za běžných podmínek ve školní družině se v tomto případě nehradí (nejedná se o školní družinu).
  • Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.
  • V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
  • Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.
  • Při hodnocení žáků bude upřednostněno formativní hodnocení (hodnocení žáka vzhledem k jeho individuálnímu pokroku) před hodnocením sumativním (hodnocení žáka vzhledem k cílům).
  • Smyslem vzdělávacích aktivit v této době není primárně sběr podkladů pro hodnocení na vysvědčení (testy, kontrolní práce aj.).
  • Výuka tělesné výchovy v běžné podobě nebude realizována.
  • Do vzdělávacích aktivit budou zařazovány pohybové chvilky na protažení a relaxaci žáků a pobyt na školním zahradě.

Organizace a obsah vzdělávacích aktivit žáků 2. stupně ZŠ

 • Žákům 2. stupně ZŠ bude umožněna přítomnost ve škole z těchto důvodů:
 • skupinové konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020;
 • socializační aktivity;
 • vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků;
 • odevzdání a převzetí učebnic;
 • předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
  • Konzultace žáků 2. stupně ZŠ budou probíhat každou středu v měsíci (do konce června 2020).
  • Konzultace budou kčeskému jazyku a matematice, výuka v ostatních předmětech bude probíhat nadále na dálku.
  • Začátek konzultace je stanoven na 8,15 a konec na 11,30.
  • Vysvědčení bude předáváno 30. 6. 2020 v době od 8,15 hod. do 8,45 hod.

Stravování žáků v době pobytu ve škole

 • V případě zájmu zákonného zástupce, bude pro žáka zajištěno stravování ve školní jídelně.
 • Odhlásit objednaný oběd pro daný den lze nejpozději do 7,45 hod.
 • Žáci si taktéž mohou přinést vlastní stravu.
 • Žáci jednotlivých skupin se v jídelně nebudou potkávat.
 • Při stravování budou zajištěny obvyklé rozestupy jako ve třídách.
 • Před vstupem do jídelny si každý žák umyje ruce či použije dezinfekci na ruce.
 • Strávníci si sami jídlo a pití nebudou nabírat, rovněž si sami nebudou brát příbory.

V jídelně se dodržují zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.